Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża odpowiedzialność, dlatego chcemy ułatwić Ci kontrolę nad nimi.

Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane przez Trend Studio (Anna Ślaska) jako administratora strony. Te dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Twojego żądania (np. subskrypcja newslettera) i ulepszenia naszych usług dla Ciebie. Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych, i pozostaną w aktach dopóki nie będziesz żądać anulowania lub usunięcia.

Poniżej zamieszczamy naszą politykę prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Trend Studio – Anna Ślaska ul. Twardowskiego 91E/2, 30-346 Kraków.
 2. adres e-mail: [email protected] dalej „Administrator”;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO (w celu wykonania umowy),
  • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawny interes Administratora),
  • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie),
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, Mailchimp).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia:
  • masz prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe  przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Cię informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  • w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Ciebie o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jesteś zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mejlowym: [email protected]